Stadgar

Stadgar för medlemsföreningar i Sverigefinska Riksförbundet (SFRF)

Godkända av representantskapet den 27. - 28.5.2000

Reviderad av förbundskongressen den 3. - 4.6.2011

Reviderad av förbundskongressen den 18.9.2017

Reviderad av förbundskongressen den 5.6.2021

§1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är ................................................... , på svenska ……………………………….., och hemort ............................................... . Föreningen ingår som medlem i Sverigefinska Riksförbundet, i dessa stadgar kallad Förbundet och förbundets distrikt ………………………….

§2 Ändamål och verksamhet

2.1 Ändamål

Föreningen verkar som intresse- och fritidsorganisation för den sverigefinska minoriteten. Föreningen ska främja sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden, demokrati, likvärdighet och jämställdhet såväl internt i organisationen som i samhället.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen ska främja den sverigefinska minoritetens aktiva deltagande i svenskt samhällsliv, bidra till minoritetens utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp som omsätter nordiskt och europeiskt samarbete i praktisk handling.

Föreningen förverkligar sina mål och bedriver övrig verksamhet enligt beslut av distriktsmöten, förbundets principprogram och i övrigt på sätt som förbundskongress bestämmer.

För finansiering av verksamheten uppbär föreningen medlemsavgifter av sina medlemmar, mottar bidrag och donationer samt bedriver ekonomisk verksamhet.

(2.2 Verksamhet)

(Förening, t ex en specialförening kan här skriva in en paragraf om sin verksamhet, om föreningen så önskar)

§3 Medlemmar

Varje person som förbinder sig att följa dessa stadgar kan antas som medlem i föreningen.

Föreningen är skyldig att föra register över sina medlemmar. Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag och beslut på årsmöte antas person som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för föreningen.

§4 Medlemsavgifter

Föreningsmedlemmarna betalar en årsavgift. Avgiftens storlek bestäms av föreningens höstmöte för nästkommande verksamhetsår. I medlemsavgiften ingår de avgiftsandelar som föreningen ska betala till distriktet och förbundet.

§5 Medlemskapets upphörande

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller skadar föreningen eller dess strävanden, kan på förslag av styrelse- eller föreningsmöte och efter beslut av förbundskongress uteslutas som medlem i föreningen och organisationen. Styrelsen ska meddela den berörde om uteslutning minst en vecka före mötet där beslut om uteslutning ska fattas. Medlem, som inte betalat sin medlemsavgift, betraktas ha lämnat föreningen.

§6 Föreningens beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Handlingar rörande ekonomisk redovisning och förvaltning ska överlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Den valda revisorn skall ha bra insikt om föreningens ekonomiska förhållanden och förvaltning. Revisor får inte vara jävig för att göra oberoende granskning av räkenskaperna.

§8 Föreningsmöte

1. Uppgift

Föreningsmedlemmarna utövar sin beslutsmakt på föreningsmöten. Föreningsmöte hålls när styrelse så finner nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna skriftligen kräver det för behandling av särskilt ärende. Föreningens årsmöte hålls före den 15 mars.

2. Medlemmens bruk av sin rösträtt på mötet

Endast föreningsmedlem har rösträtt på föreningsmöte. Hedersmedlemmarna har närvaro-, yttrande och förslagsrätt på möte. Beslut på föreningsmötena fattas med enkel majoritet förutom för frågor där stadgarna säger annat. Öppen omröstning tillämpas, om inte någon mötesdeltagare begär sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör lotten. Rösträtt kan ej utövas med fullmakt på föreningsmöte.

3. Möteskallelse

Kallelse till årsmöte utsänds till medlemmarna på sätt som föregående årsmöte beslutat senast fyra (4) veckor före mötet och för övrigt möte senast två (2) veckor före mötet. Kallelsen ska uppta de frågor som mötet ska behandla.

4. Årsmötet ska behandla följande ärenden:

1. Konstatera att mötet är stadgeenligt

2. Beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

3. Fastställande av mötets arbetsordning

4. Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för mötet

5. Godkännande av styrelsens och eventuella sektioners verksamhetsberättelser

6. Framlägga föreningens och eventuella sektioners bokslut och revisorsberättelse och i förekommande fall fastställa bokslut och bevilja ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga

7. Beslut om medlemsavgiftens storlek för följande år

8. Beslut om sätt att kalla till föreningsmöten

9. Beslut om arvoden och reseersättningar

10. Framlägga budget och verksamhetsplan för följande år

11. Val av föreningens ordförande, ordinarie styrelseledamöter och deras suppleanter

12. Val av två revisorer och deras suppleanter med uppgift att granska föreningens förvaltning och räkenskaper för nästkommande verksamhetsår

13. Val av valberedning

14. Utse kommittéer och utskott samt ledare (ordföranden) för dessa

15. Val av föreningens representanter till distriktsmöten

16. Val av ombud till förbundskongress

17. Framställningar som förbundsstyrelsen framlagt

18. Styrelsens övriga förslag till mötet

19. Förslag som medlemmarna framfört på årsmötet

5. Motioner

Medlemmarnas motioner och ärenden ska utsändas skriftligen till styrelsen senast tre (3) veckor före mötet. Medlemmarnas motioner avsedda för distriktets årsmöte ska tillställas styrelsen före 15 januari. Motion avsedd för behandling på distriktsmöte ska överlämnas till distrikts­styrelsen inom två (2) veckor. Medlemmarnas motioner till förbundskongress ska tillställas föreningen senast det årsskifte som föregår året för förbundskongress. Medlemsföreningen ska till förbundsstyrelsen överlämna motioner avsedda att behandlas på förbundskongressen tio (10) veckor före kongressens början.

§9 Styrelse

1. Uppgifter

Föreningens verkställande organ är styrelsen.

2. Medlemmar

Styrelsen består av föreningens ordförande samt minst fyra (4) ordinarie ledamöter, som inom sig utser en eller flera vice ordförande/n. Föreningens ordförande väljs för en tid av högst två (2) år i sänder. Övriga ledamöter väljs av föreningsmöte på två år, på så sätt att hälften av ledamöterna byts ut varje år.

Förutom ordförande väljs styrelsemedlemmarna för ett år åt gången så, att hälften avgår årligen. I styrelsen ingår minst två (2) suppleanter, som väljs för ett år åt gången. Anställda i föreningen kan inom sig utse en (1) fullvärdig medlem och en (1) suppleant för denne. Person som väljs in i styrelsen måste vara medlem i föreningen.

Om styrelsemedlem övergår till fast anställning i föreningen ska denne lämna sin styrelseplats.

3. Kallelse

Styrelsemöte ska sammankallas av styrelseordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden eller i fall minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Möteskallelse ska även utsändas till revisorerna.

4. Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga styrelsemedlemmar är närvarande.

§10 Sektioner

1. För verksamheten nödvändiga sektioner

Föreningen ska inom sig utse nödvändiga sektioner för sin verksamhet. Beslut om nedläggning av sektion ska fattas på föreningsmöte. Sektionsordförande utses och sektionens verksamhetsplan samt budget fastställs på föreningsmöte. Föreningsmötet kan besluta om anvisningar för sektionens verksamhet. Sektionsmedlemmarna utarbetar sektionens verksamhetsplaner och väljer personer för att leda verksamheten. Sektionens bokföring och verksamhet ingår som en del i föreningens redovisning och verksamhet.

Sektionen kan ansluta sig som medlem i något av SFRF:s specialförbund.

§11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller vice ordförande i förening med sekreteraren, dvs. två personer i förening. Föreningen kan utse en (1) styrelsemedlem som firmatecknare i stället för sekreteraren. Styrelsen kan även utse någon ytterligare person som firmatecknare för vissa ärenden, såsom för att sköta föreningens ekonomi.

§12 Upplösning av föreningen och utträde ur förbundet

Beslut om upplösning av föreningen och utträde ur förbundet ska fattas av två på varandra följande föreningsmöten med minst en (1) månad mellan mötena. För upplösning och utträde ur förbundet av föreningen krävs att minst fyra femtedelar (4/5) av närvarande föreningsmedlemmar röstar för upplösning. Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar och arkiv överlämnas till förbundet.