Seuran säännöt

Ruotsinsuomalaisten Keskusliittoon (RSKL) kuuluvan Yhdistyksen säännöt


Edustajisto hyväksynyt 27. - 28.5.2000

Liittokokous tarkistanut 3.- 4.6.2011

Liittokokous tarkistanut 18.9.2017

Liittokokous tarkistanut 5.6.2021

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on ………………………..…….., ruotsiksi …………………………………..…….., ja sen kotipaikka­kunta on .................................................... . Yhdistys kuuluu jäsenenä Ruotsinsuoma-

­laisten Keskusliittoon, josta näissä säännöissä jäljempä­nä käytetään nimitystä Liitto, ja sen…………………….... piiriin.

§2 Tarkoitus ja toimintatapa

2.1 Tarkoitus

Yhdistys toimii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etu- ja harrastusjärjestönä. Yhdistys edistää ruotsinsuomalais­ten yhteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä järjestössä että yhteiskunnassa.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutu­maton.

Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisen vähemmistön aktii­vista osallistumista Ruotsin yhteiskuntaelämään, sen kehittymistä kaksikieliseksi, pohjoismaista ja Euroop­palaista yhteistyötä käytännössä toteuttavaksi väestö­ryhmäksi.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa muuta toi­min­taansa piirikokousten, liiton periaateohjelman ja muiden liittokokouksen päätösten mukaisesti.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää taloudellista toimintaa.

(2.2 Toimintatapa)

(Yhdistys, esim. erityisyhdistys, voi kirjata toimintata­vastaan pykälän tähän kohtaan, jos se niin haluaa)

§3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Yhdistys on vel­vollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

§4 Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksuun sisältyvät sekä liitolle että piirille suoritettavat jäsenmaksuosuudet.


§5 Jäsenyyden päättyminen

Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai joka toiminnallaan aiheuttaa yhdistykselle tai sen pyrkimyksille vahinkoa, voidaan johtokunnan ja yhdistyksen kokouksen esityk­sestä ja liittohallituksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksen ja järjestön jäsenyydestä. Erottamisesityk­sestä on johtokunnan ilmoitettava asianomaiselle vähin­tään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa erottamisesta päätetään. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suo­rittamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

§6 Yhdistyksen päätäntäelimet

Yhdistyksen päätäntäelimet ovat vuosikokous ja johtokunta.

§7 Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta.

Valitun tilintarkastajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastajalla ei saa olla esteellisyyttä riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

§8 Yhdistyksen kokous

1. Tehtävä

Yhdistyksessä käyttävät päätäntävaltaa sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähin­tään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaatii sitä kirjal­lisesti johtokunnalta saman asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen 15. maalis­kuuta.

2. Äänivallan käyttö kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ainoastaan yhdistyksen jäsenillä. Kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouk­sessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenem­mistöllä paitsi niissä kysymyksissä, joiden käsittelystä on määrätty toisin näissä säännöissä. Äänestys suoritetaan avoimena, ellei joku kokouksen osanottaja vaadi suljet­tua äänestystä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänioikeutta ei yhdis­tyksen kokouksissa voi käyttää valtakirjalla.


3. Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on toimitettava jäsenille edellisen vuosikokouksen määrittelemällä tavalla vähin­tään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja yhdistyksen muuhun kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

4. Varsinaisen vuosikokouksen asiat

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. Kokouksen sääntöjenmukaisuus

2. Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus

3. Kokouksen työjärjestys

4. Kokouksen puheenjohtajien, sihteerien, pöytäkirjan­tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen toimintakertomusten hyväksyminen

6. Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esitteleminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

7. Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi

8. Kokousten koollekutsumistapa

9. Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

10. Yhdistyksen seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

11. Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsi­naisten jäsenten ja varajäsenten valinta

12. Kahden tilintarkastajan ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä

13. Vaalivaliokunnan valinta

14. Tarvittavien jaostojen asettaminen ja niiden puheenjohtajien/vetäjien nimeäminen

15. Yhdistyksen edustajien valinta piirin kokouksiin

16. Yhdistyksen edustajien valinta liiton kokouksiin

17. Liittohallituksen esittämät asiat

18. Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat

19. Jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

5. Aloitteet

Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johto­kunnalle kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Piirin vuosi­kokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet on toimitettava johto­kunnalle ennen 15. tammikuuta. Piirikokoukselle tarkoitettu aloite on toimitettava piirihallitukselle kahden (2) viikon sisällä. Jäsenen liittokokousaloite on toimitet­tava yhdistyk­selle ennen liittokokousta edeltävää vuo­denvaihdetta. Jäsenyhdistyksen on toimitettava aloite liittohallitukselle (10) viikkoa ennen liittokokouksen alkua.

§9 Johtokunta

1. Tehtävät

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta.


2. Jäsenet

Johtokuntaan kuuluvat seuran puheenjohtaja sekä vä­hintään neljä (4) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan korkeintaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.

Johtokuntaan kuuluu lisäksi vähintään kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuo­deksi kerrallaan. Yhdistyksen työntekijät voivat valita kes­kuudestaan yhden (1) täysivaltaisen jäsenen ja tälle varajä­senen. Johtokuntaan valittavan henkilön on oltava liiton jäsen.

Jos johtokunnan jäsen siirtyy yhdistyksen päätoimiseksi työntekijäksi, hänen tulee jättää paikkansa johtokun­nassa.

3. Koollekutsuminen

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä vaatii sitä. Kokouskutsu on toimitettava myös tilintarkastajille.

4. Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtoja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

§10 Jaostot

1. Toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot

Yhdistyksen kokous perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot. Päätös jaoston lakkauttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Jaoston puheenjohtaja ja sen tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous voi päät­tää jaoston ohjesäännöstä. Jaoston jäsenet suunnittele­vat toiminnan ja valitsevat henkilöt johtamaan toimintaa. Jaoston tilit ja toiminta ovat osa yhdistyksen tilejä ja toimintaa. Jaosto voi liittyä RSKL:n erityisliiton jäseneksi.

§11 Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa, siis kaksi henkeä yhdessä. Yhdistys nimeää yhden (1) johto­kunnan jäsenen kirjoittamaan nimen sihteerin asemesta. Johtokunta voi myös antaa jollekulle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi tiettyjen asioiden, kuten taloudenhoidon osalta.

§12 Yhdistyksen purkaminen ja liitosta eroaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta ja liitosta eroamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä täytyy kulua vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen ja liitosta eroamiseen vaaditaan, että vähintään neljä viidesosaa (4/5) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä äänestää purkamisen puolesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja arkisto luovutetaan liitolle.